STIX Font Character Tables

Basic Latin: 0000 - 007F
01234567 89ABCDEF
002
!
!
!
!
"
"
"
"
#
#
#
#
$
$
$
$
%
%
%
%
&
&
&
&
'
'
'
'
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
*
*
*
*
+
+
+
+
,
,
,
,
-
-
-
-
.
.
.
.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
003 0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
:
:
:
:
;
;
;
;
<
<
<
<
=
=
=
=
>
>
>
>
?
?
?
?
004 @
@
@
@
A
A
A
A
B
B
B
B
C
C
C
C
D
D
D
D
E
E
E
E
F
F
F
F
G
G
G
G
H
H
H
H
I
I
I
I
J
J
J
J
K
K
K
K
L
L
L
L
M
M
M
M
N
N
N
N
O
O
O
O
005 P
P
P
P
Q
Q
Q
Q
R
R
R
R
S
S
S
S
T
T
T
T
U
U
U
U
V
V
V
V
W
W
W
W
X
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Z
Z
Z
Z
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
^
^
^
^
_
_
_
_
_
_
_
_
_
006 `
`
`
`
a
a
a
a
b
b
b
b
c
c
c
c
d
d
d
d
e
e
e
e
f
f
f
f
g
g
g
g
h
h
h
h
i
i
i
i
j
j
j
j
k
k
k
k
l
l
l
l
m
m
m
m
n
n
n
n
o
o
o
o
007 p
p
p
p
q
q
q
q
r
r
r
r
s
s
s
s
t
t
t
t
u
u
u
u
v
v
v
v
w
w
w
w
w
x
x
x
x
y
y
y
y
z
z
z
z
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
|
|
|
|
|
|
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
~
~
~
~
 

Latin-1 Supplement: 0080 - 00FF
01234567 89ABCDEF
00A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡
¡
¡
¡
¢
¢
¢
¢
£
£
£
£
¤
¤
¤
¤
¥
¥
¥
¥
¦
¦
¦
¦
§
§
§
§
¨
¨
¨
¨
©
©
©
©
ª
ª
ª
ª
«
«
«
«
¬
¬
¬
¬
­
­
­
­
®
®
®
®
¯
¯
¯
¯
00B °
°
°
°
±
±
±
±
²
²
²
²
³
³
³
³
´
´
´
´
µ
µ
µ
µ
·
·
·
·
¸
¸
¸
¸
¹
¹
¹
¹
º
º
º
º
»
»
»
»
¼
¼
¼
¼
½
½
½
½
¾
¾
¾
¾
¿
¿
¿
¿
00C À
À
À
À
Á
Á
Á
Á
Â
Â
Â
Â
Ã
Ã
Ã
Ã
Ä
Ä
Ä
Ä
Å
Å
Å
Å
Æ
Æ
Æ
Æ
Ç
Ç
Ç
Ç
È
È
È
È
É
É
É
É
Ê
Ê
Ê
Ê
Ë
Ë
Ë
Ë
Ì
Ì
Ì
Ì
Í
Í
Í
Í
Î
Î
Î
Î
Ï
Ï
Ï
Ï
00D Ð
Ð
Ð
Ð
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ò
Ò
Ò
Ò
Ó
Ó
Ó
Ó
Ô
Ô
Ô
Ô
Õ
Õ
Õ
Õ
Ö
Ö
Ö
Ö
×
×
×
×
Ø
Ø
Ø
Ø
Ù
Ù
Ù
Ù
Ú
Ú
Ú
Ú
Û
Û
Û
Û
Ü
Ü
Ü
Ü
Ý
Ý
Ý
Ý
Þ
Þ
Þ
Þ
ß
ß
ß
ß
00E à
à
à
à
á
á
á
á
â
â
â
â
ã
ã
ã
ã
ä
ä
ä
ä
å
å
å
å
æ
æ
æ
æ
ç
ç
ç
ç
è
è
è
è
é
é
é
é
ê
ê
ê
ê
ë
ë
ë
ë
ì
ì
ì
ì
í
í
í
í
î
î
î
î
ï
ï
ï
ï
00F ð
ð
ð
ð
ñ
ñ
ñ
ñ
ò
ò
ò
ò
ó
ó
ó
ó
ô
ô
ô
ô
õ
õ
õ
õ
ö
ö
ö
ö
÷
÷
÷
÷
ø
ø
ø
ø
ù
ù
ù
ù
ú
ú
ú
ú
û
û
û
û
ü
ü
ü
ü
ý
ý
ý
ý
þ
þ
þ
þ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ

Latin Extended-A: 0100 - 017F
01234567 89ABCDEF
010 Ā
Ā
Ā
Ā
ā
ā
ā
ā
Ă
Ă
Ă
Ă
ă
ă
ă
ă
Ą
Ą
Ą
Ą
ą
ą
ą
ą
Ć
Ć
Ć
Ć
ć
ć
ć
ć
Ĉ
Ĉ
Ĉ
Ĉ
ĉ
ĉ
ĉ
ĉ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
ċ
ċ
ċ
ċ
Č
Č
Č
Č
č
č
č
č
Ď
Ď
Ď
Ď
ď
ď
ď
ď
011 Đ
Đ
Đ
Đ
đ
đ
đ
đ
Ē
Ē
Ē
Ē
ē
ē
ē
ē
Ĕ
Ĕ
Ĕ
Ĕ
ĕ
ĕ
ĕ
ĕ
Ė
Ė
Ė
Ė
ė
ė
ė
ė
Ę
Ę
Ę
Ę
ę
ę
ę
ę
Ě
Ě
Ě
Ě
ě
ě
ě
ě
Ĝ
Ĝ
Ĝ
Ĝ
ĝ
ĝ
ĝ
ĝ
Ğ
Ğ
Ğ
Ğ
ğ
ğ
ğ
ğ
012 Ġ
Ġ
Ġ
Ġ
ġ
ġ
ġ
ġ
Ģ
Ģ
Ģ
Ģ
ģ
ģ
ģ
ģ
Ĥ
Ĥ
Ĥ
Ĥ
ĥ
ĥ
ĥ
ĥ
Ħ
Ħ
Ħ
Ħ
ħ
ħ
ħ
ħ
Ĩ
Ĩ
Ĩ
Ĩ
ĩ
ĩ
ĩ
ĩ
Ī
Ī
Ī
Ī
ī
ī
ī
ī
Ĭ
Ĭ
Ĭ
Ĭ
ĭ
ĭ
ĭ
ĭ
Į
Į
Į
Į
į
į
į
į
013 İ
İ
İ
İ
ı
ı
ı
ı
IJ
IJ
IJ
IJ
ij
ij
ij
ij
Ĵ
Ĵ
Ĵ
Ĵ
ĵ
ĵ
ĵ
ĵ
Ķ
Ķ
Ķ
Ķ
ķ
ķ
ķ
ķ
ĸ
ĸ
ĸ
ĸ
Ĺ
Ĺ
Ĺ
Ĺ
ĺ
ĺ
ĺ
ĺ
Ļ
Ļ
Ļ
Ļ
ļ
ļ
ļ
ļ
Ľ
Ľ
Ľ
Ľ
ľ
ľ
ľ
ľ
Ŀ
Ŀ
Ŀ
Ŀ
014 ŀ
ŀ
ŀ
ŀ
Ł
Ł
Ł
Ł
ł
ł
ł
ł
Ń
Ń
Ń
Ń
ń
ń
ń
ń
Ņ
Ņ
Ņ
Ņ
ņ
ņ
ņ
ņ
Ň
Ň
Ň
Ň
ň
ň
ň
ň
ʼn
ʼn
ʼn
ʼn
Ŋ
Ŋ
Ŋ
Ŋ
ŋ
ŋ
ŋ
ŋ
Ō
Ō
Ō
Ō
ō
ō
ō
ō
Ŏ
Ŏ
Ŏ
Ŏ
ŏ
ŏ
ŏ
ŏ
015 Ő
Ő
Ő
Ő
ő
ő
ő
ő
Œ
Œ
Œ
Œ
œ
œ
œ
œ
Ŕ
Ŕ
Ŕ
Ŕ
ŕ
ŕ
ŕ
ŕ
Ŗ
Ŗ
Ŗ
Ŗ
ŗ
ŗ
ŗ
ŗ
Ř
Ř
Ř
Ř
ř
ř
ř
ř
Ś
Ś
Ś
Ś
ś
ś
ś
ś
Ŝ
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ŝ
ŝ
ŝ
ŝ
Ş
Ş
Ş
Ş
ş
ş
ş
ş
016 Š
Š
Š
Š
š
š
š
š
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
ţ
ţ
ţ
ţ
Ť
Ť
Ť
Ť
ť
ť
ť
ť
Ŧ
Ŧ
Ŧ
Ŧ
ŧ
ŧ
ŧ
ŧ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
ũ
ũ
ũ
ũ
Ū
Ū
Ū
Ū
ū
ū
ū
ū
Ŭ
Ŭ
Ŭ
Ŭ
ŭ
ŭ
ŭ
ŭ
Ů
Ů
Ů
Ů
ů
ů
ů
ů
017 Ű
Ű
Ű
Ű
ű
ű
ű
ű
Ų
Ų
Ų
Ų
ų
ų
ų
ų
Ŵ
Ŵ
Ŵ
Ŵ
ŵ
ŵ
ŵ
ŵ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
ŷ
ŷ
ŷ
ŷ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ź
Ź
Ź
Ź
ź
ź
ź
ź
Ż
Ż
Ż
Ż
ż
ż
ż
ż
Ž
Ž
Ž
Ž
ž
ž
ž
ž
ſ
ſ
ſ
ſ

Latin Extended-B: 0180 - 024F
01234567 89ABCDEF
018 ƀ
ƀ
ƀ
ƀ
              ƈ
ƈ
ƈ
ƈ
             
019 Ɛ
Ɛ
Ɛ
Ɛ
  ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
    ƕ
ƕ
ƕ
ƕ
      ƙ
ƙ
ƙ
ƙ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƛ
ƛ
ƛ
ƛ
ƛ
ƛ
    ƞ
ƞ
ƞ
ƞ
 
01A Ơ
Ơ
Ơ
Ơ
ơ
ơ
ơ
ơ
      ƥ
ƥ
ƥ
ƥ
        ƪ
ƪ
ƪ
ƪ
ƫ
ƫ
ƫ
ƫ
  ƭ
ƭ
ƭ
ƭ
  Ư
Ư
Ư
Ư
01B ư
ư
ư
ư
        Ƶ
        ƺ
ƺ
ƺ
ƺ
ƻ
ƻ
ƻ
ƻ
    ƾ
ƾ
ƾ
ƾ
 
01C ǀ
ǀ
ǀ
ǀ
ǁ
ǁ
ǁ
ǁ
ǂ
ǂ
ǂ
ǂ
ǃ
ǃ
ǃ
ǃ
                       
01D                                
01E                                
01F ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
                  Ǻ
Ǻ
Ǻ
Ǻ
ǻ
ǻ
ǻ
ǻ
Ǽ
Ǽ
Ǽ
Ǽ
ǽ
ǽ
ǽ
ǽ
Ǿ
Ǿ
Ǿ
Ǿ
ǿ
ǿ
ǿ
ǿ
020                                
021                                
022   ȡ
                           
023         ȴ
ȵ
ȶ
ȷ
ȷ
ȷ
ȷ
               

Spacing Modifier Letters: 02B0 - 02FF
01234567 89ABCDEF
02B ʰ
ʰ
ʰ
ʰ
ʱ
ʱ
ʱ
ʱ
ʲ
ʲ
ʲ
ʲ
ʳ
ʳ
ʳ
ʳ
ʴ
ʴ
ʴ
ʴ
ʵ
ʵ
ʵ
ʵ
ʶ
ʶ
ʶ
ʶ
ʷ
ʷ
ʷ
ʷ
ʸ
ʸ
ʸ
ʸ
ʹ
ʹ
ʺ
ʺ
ʻ
ʻ
ʻ
ʻ
ʼ
ʼ
ʽ
ʽ
ʾ
ʾ
ʿ
ʿ
02C ˀ
ˀ
ˀ
ˀ
ˁ
ˁ
ˁ
ˁ
˂
˂
˃
˃
˄
˄
˅
˅
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˈ
ˈ
ˉ
ˉ
ˊ
ˊ
ˋ
ˋ
ˌ
ˌ
ˍ
ˍ
ˎ
ˎ
ˏ
ˏ
02D ː
ː
ˑ
ˑ
˒
˒
˓
˓
˔
˔
˕
˕
˖
˖
˗
˗
˘
˘
˘
˘
˙
˙
˙
˙
˚
˚
˚
˚
˛
˛
˛
˛
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˝
˝
˝
˝
˞
˞
˟
˟
02E ˠ
ˠ
ˠ
ˠ
ˡ
ˡ
ˡ
ˡ
ˢ
ˢ
ˢ
ˢ
ˣ
ˣ
ˣ
ˣ
ˤ
ˤ
ˤ
ˤ
˥
˥
˦
˦
˧
˧
˨
˨
˩
˩
    ˬ
ˬ
ˬ
ˬ
˭
˭
˭
˭
   
02F               ˷
˷
˷
˷
˷
               

Combining Diacritical Marks: 0300 - 036F
01234567 89ABCDEF
030 àa
àa
áa
áa
âa
âa
âa
âa
âa
âa
âa
ãa
ãa
ãa
ãa
ãa
ãa
ãa
āa
āa
a̅a
a̅a
a̅a
a̅a
a̅a
a̅a
a̅a
ăa
ăa
ȧa
ȧa
äa
äa
ảa
ảa
åa
åa
a̋a
a̋a
ǎa
ǎa
ǎa
ǎa
ǎa
ǎa
ǎa
a̍a
a̍a
a̎a
a̎a
ȁa
ȁa
031 a̐a
a̐a
ȃa
ȃa
a̒a
a̒a
a̓a
a̓a
a̔a
a̔a
a̕a
a̕a
a̖a
a̖a
a̗a
a̗a
a̘a
a̘a
a̙a
a̙a
a̚a
a̚a
a̛a
a̛a
a̜a
a̜a
a̝a
a̝a
a̞a
a̞a
a̟a
a̟a
032 a̠a
a̠a
a̡a
a̡a
a̢a
a̢a
ạa
ạa
a̤a
a̤a
ḁa
ḁa
a̦a
a̦a
a̧a
a̧a
ąa
ąa
a̩a
a̩a
a̪a
a̪a
a̫a
a̫a
a̬a
a̬a
a̭a
a̭a
a̮a
a̮a
a̯a
a̯a
033 a̰a
a̰a
a̰a
a̰a
a̰a
a̰a
a̰a
a̱a
a̱a
a̲a
a̲a
a̲a
a̲a
a̲a
a̲a
a̲a
a̳a
a̳a
a̴a
a̴a
a̵a
a̵a
a̶a
a̶a
a̷a
a̷a
a̸a
a̸a
a̸a
a̸a
a̸a
a̸a
a̸a
a̹a
a̹a
a̺a
a̺a
a̻a
a̻a
a̼a
a̼a
a̽a
a̽a
a̾a
a̾a
a̿a
a̿a
034             a͆a
a͆a
          a͌a
a͌a
     
035                   a͙a
a͙a
    a͜a
a͜a
     
036 a͠a
a͠a
a͡a
a͡a
a͢a
a͢a
                         

Greek and Coptic: 0370 - 03FF
01234567 89ABCDEF
037                             ;
;
 
038         ΄
΄
΄
΄
΅
΅
΅
΅
Ά
Ά
Ά
Ά
·
·
·
·
Έ
Έ
Έ
Έ
Ή
Ή
Ή
Ή
Ί
Ί
Ί
Ί
  Ό
Ό
Ό
Ό
  Ύ
Ύ
Ύ
Ύ
Ώ
Ώ
Ώ
Ώ
039 ΐ
ΐ
ΐ
ΐ
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Δ
Δ
Δ
Δ
Ε
Ε
Ε
Ε
Ζ
Ζ
Ζ
Ζ
Η
Η
Η
Η
Θ
Θ
Θ
Θ
Ι
Ι
Ι
Ι
Κ
Κ
Κ
Κ
Λ
Λ
Λ
Λ
Μ
Μ
Μ
Μ
Ν
Ν
Ν
Ν
Ξ
Ξ
Ξ
Ξ
Ο
Ο
Ο
Ο
03A Π
Π
Π
Π
Ρ
Ρ
Ρ
Ρ
  Σ
Σ
Σ
Σ
Τ
Τ
Τ
Τ
Υ
Υ
Υ
Υ
Φ
Φ
Φ
Φ
Χ
Χ
Χ
Χ
Ψ
Ψ
Ψ
Ψ
Ω
Ω
Ω
Ω
Ϊ
Ϊ
Ϊ
Ϊ
Ϋ
Ϋ
Ϋ
Ϋ
ά
ά
ά
ά
έ
έ
έ
έ
ή
ή
ή
ή
ί
ί
ί
ί
03B ΰ
ΰ
ΰ
ΰ
α
α
α
α
β
β
β
β
γ
γ
γ
γ
δ
δ
δ
δ
ε
ε
ε
ε
ζ
ζ
ζ
ζ
η
η
η
η
θ
θ
θ
θ
ι
ι
ι
ι
κ
κ
κ
κ
λ
λ
λ
λ
μ
μ
μ
μ
ν
ν
ν
ν
ξ
ξ
ξ
ξ
ο
ο
ο
ο
03C π
π
π
π
ρ
ρ
ρ
ρ
ς
ς
ς
ς
σ
σ
σ
σ
τ
τ
τ
τ
υ
υ
υ
υ
φ
φ
φ
φ
χ
χ
χ
χ
ψ
ψ
ψ
ψ
ω
ω
ω
ω
ϊ
ϊ
ϊ
ϊ
ϋ
ϋ
ϋ
ϋ
ό
ό
ό
ό
ύ
ύ
ύ
ύ
ώ
ώ
ώ
ώ
 
03D ϐ
ϐ
ϐ
ϐ
ϑ
ϑ
ϑ
ϑ
ϒ
ϒ
ϒ
ϒ
    ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
ϖ
ϖ
ϖ
ϖ
  Ϙ
Ϙ
Ϙ
Ϙ
ϙ
ϙ
ϙ
ϙ
Ϛ
Ϛ
Ϛ
Ϛ
ϛ
ϛ
ϛ
ϛ
Ϝ
Ϝ
Ϝ
Ϝ
ϝ
ϝ
ϝ
ϝ
Ϟ
Ϟ
Ϟ
Ϟ
ϟ
ϟ
ϟ
ϟ
03E Ϡ
Ϡ
Ϡ
Ϡ
ϡ
ϡ
ϡ
ϡ
                           
03F ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
    ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
϶
϶
϶
϶
                 

Cyrillic: 0400 - 04FF
01234567 89ABCDEF
040   Ё
Ё
Ё
Ё
Ђ
Ђ
Ђ
Ђ
Ѓ
Ѓ
Ѓ
Ѓ
Є
Є
Є
Є
Ѕ
Ѕ
Ѕ
Ѕ
І
І
І
І
Ї
Ї
Ї
Ї
Ј
Ј
Ј
Ј
Љ
Љ
Љ
Љ
Њ
Њ
Њ
Њ
Ћ
Ћ
Ћ
Ћ
Ќ
Ќ
Ќ
Ќ
  Ў
Ў
Ў
Ў
Џ
Џ
Џ
Џ
041 А
А
А
А
Б
Б
Б
Б
В
В
В
В
Г
Г
Г
Г
Д
Д
Д
Д
Е
Е
Е
Е
Ж
Ж
Ж
Ж
З
З
З
З
И
И
И
И
Й
Й
Й
Й
К
К
К
К
Л
Л
Л
Л
М
М
М
М
Н
Н
Н
Н
О
О
О
О
П
П
П
П
042 Р
Р
Р
Р
С
С
С
С
Т
Т
Т
Т
У
У
У
У
Ф
Ф
Ф
Ф
Х
Х
Х
Х
Ц
Ц
Ц
Ц
Ч
Ч
Ч
Ч
Ш
Ш
Ш
Ш
Щ
Щ
Щ
Щ
Ъ
Ъ
Ъ
Ъ
Ы
Ы
Ы
Ы
Ь
Ь
Ь
Ь
Э
Э
Э
Э
Ю
Ю
Ю
Ю
Я
Я
Я
Я
043 а
а
а
а
б
б
б
б
в
в
в
в
г
г
г
г
д
д
д
д
е
е
е
е
ж
ж
ж
ж
з
з
з
з
и
и
и
и
й
й
й
й
к
к
к
к
л
л
л
л
м
м
м
м
н
н
н
н
о
о
о
о
п
п
п
п
044 р
р
р
р
с
с
с
с
т
т
т
т
у
у
у
у
ф
ф
ф
ф
х
х
х
х
ц
ц
ц
ц
ч
ч
ч
ч
ш
ш
ш
ш
щ
щ
щ
щ
ъ
ъ
ъ
ъ
ы
ы
ы
ы
ь
ь
ь
ь
э
э
э
э
ю
ю
ю
ю
я
я
я
я
045   ё
ё
ё
ё
ђ
ђ
ђ
ђ
ѓ
ѓ
ѓ
ѓ
є
є
є
є
ѕ
ѕ
ѕ
ѕ
і
і
і
і
ї
ї
ї
ї
ј
ј
ј
ј
љ
љ
љ
љ
њ
њ
њ
њ
ћ
ћ
ћ
ћ
ќ
ќ
ќ
ќ
  ў
ў
ў
ў
џ
џ
џ
џ
046     Ѣ
Ѣ
Ѣ
Ѣ
ѣ
ѣ
ѣ
ѣ
            Ѫ
Ѫ
Ѫ
Ѫ
ѫ
ѫ
ѫ
ѫ
       
047     Ѳ
Ѳ
Ѳ
Ѳ
ѳ
ѳ
ѳ
ѳ
Ѵ
Ѵ
Ѵ
Ѵ
ѵ
ѵ
ѵ
ѵ
                   
048                                
049 Ґ
Ґ
Ґ
Ґ
ґ
ґ
ґ
ґ
                           

Phonetic Extensions: 1D00 - 1D7F
01234567 89ABCDEF
1D0

           

               
1D1                        

     

Phonetic Extensions Supplement: 1D80 - 1DBF
01234567 89ABCDEF
1D8  
   

       
   

 

Latin Extended Additional: 1E00 - 1EFF
01234567 89ABCDEF
1E8                   
1E9                                
1EA                                
1EB                                
1EC                                
1ED                                
1EE                                
1EF                           

General Punctuation: 2000 - 206F
01234567 89ABCDEF
201
202   

                 
203
 
 
204

   
   

           205                    

Superscripts and Subscripts: 2070 - 209F
01234567 89ABCDEF
207                              

Currency Symbols: 20A0 - 20CF
01234567 89ABCDEF
20A                     

Combining Diacritical Marks for Symbols: 20D0 - 20FF
01234567 89ABCDEF
20D aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
      aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
      aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
20E   aa
aa
aa
    aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
20F aa
aa
                             

Letterlike Symbols: 2100 - 214F
01234567 89ABCDEF
210        

   

211 


 
212     

 


213

     214
       

Number Forms: 2150 - 218F
01234567 89ABCDEF
215       

Arrows: 2190 - 21FF
01234567 89ABCDEF
21921A21B21C21D21E

         
21F        
Mathematical Operators: 2200 - 22FF
01234567 89ABCDEF
220


221222
223


224
225226
227

228229
22A22B22C

22D

22E

22FMiscellaneous Technical: 2300 - 23FF
01234567 89ABCDEF
230
 

   

 231
 


 232          


 
233    
     

           

 

234
                             
235      
                       
236                                
237
                     
     
238                                
239      

           
23A
23B           
23C                            
 
23D
                     23E

               

Control Pictures: 2400 - 243F
01234567 89ABCDEF
242      
                       

Enclosed Alphanumerics: 2460 - 24FF
01234567 89ABCDEF
246             
247                                
248                                
249                                
24A                                
24B            24C24D24E         

Box Drawing: 2500 - 257F
01234567 89ABCDEF
250      
 
 
      
251                    
252                          
253                          
254                                
255256     
257  

                         

Block Elements: 2580 - 259F
01234567 89ABCDEF
258
     
     
     
     
259                       

Geometric Shapes: 25A0 - 25FF
01234567 89ABCDEF
25A
25B


25C

25D25E
25FMiscellaneous Symbols: 2600 - 26FF
01234567 89ABCDEF
260          

   
   
 
 
261    
                         
262  
                           
263                  


264
            
265                                
266 


 

267                            
 
268

           
269                                
26A
       
       


     
26B    
                         

Dingbats: 2700 - 27BF
01234567 89ABCDEF
270    
           
           
271      
                       
272
                 
         
273            
           
   
274                                
275                                
276                                
277    

                       
278279             
       

Miscellaneous Mathematical Symbols-A: 27C0 - 27EF
01234567 89ABCDEF
27C   
     
27D27E

Supplemental Arrows-A: 27F0 - 27FF
01234567 89ABCDEF
27FSupplemental Arrows-B: 2900 - 297F
01234567 89ABCDEF
290291292293


⤿
294295296297


⥿

Miscellaneous Mathematical Symbols-B: 2980 - 29FF
01234567 89ABCDEF
298
29929A29B

⦿
29C

29D29E29F
⧿

Supplemental Mathematical Operators: 2A00 - 2AFF
01234567 89ABCDEF
2A02A1


2A22A3⨿
⨿
2A42A5
2A6


2A7
⩿
2A82A9

2AA


2AB

⪿
2AC2AD2AE
2AF⫿

Miscellaneous Symbols and Arrows: 2B00 - 2BFF
01234567 89ABCDEF
2B1    

2B22B3


⬿
2B4
     
2B5
                     

CJK Symbols and Punctuation: 3000 - 303F
01234567 89ABCDEF
301    
                         
302                                
303
                             

Hiragana: 3040 - 309F
01234567 89ABCDEF
306                            
 

Latin Extended-D: A720 - A7FF
01234567 89ABCDEF
A72              
               

Private Use Area: E000 - F8FF
01234567 89ABCDEF
E00       

   E01       
 
         
 
E02      

 

     
E03          
    
E04


       

E05


 
 
E06   E07

       


       

E08           
E09    
E0A E0B


 
E0CE0D

E0E


E0F  


E10

E11E12E13E14E15E16E17E18E19E1AE1BE1CE1DE1EE1FE20

 
E21

    


E22E23E24E25E26E27E28
     

E29
E2AE2BE2CE2DE2EE2FE30E31E32E33E34E35E36E37E38
 


E39E3A    


   
E3BE3C
 
             

Alphabetic Presentation Forms: FB00 - FB4F
01234567 89ABCDEF
FB0                     

Specials: FFF0 - FFFF
01234567 89ABCDEF
FFF                          
   

Mathematical Alphanumeric Symbols: 1D400 - 1D7FF
01234567 89ABCDEF
1D40 𝐀
𝐀
𝐁
𝐁
𝐂
𝐂
𝐃
𝐃
𝐄
𝐄
𝐅
𝐅
𝐆
𝐆
𝐇
𝐇
𝐈
𝐈
𝐉
𝐉
𝐊
𝐊
𝐋
𝐋
𝐌
𝐌
𝐍
𝐍
𝐎
𝐎
𝐏
𝐏
1D41 𝐐
𝐐
𝐑
𝐑
𝐒
𝐒
𝐓
𝐓
𝐔
𝐔
𝐕
𝐕
𝐖
𝐖
𝐗
𝐗
𝐘
𝐘
𝐙
𝐙
𝐚
𝐚
𝐛
𝐛
𝐜
𝐜
𝐝
𝐝
𝐞
𝐞
𝐟
𝐟
1D42 𝐠
𝐠
𝐡
𝐡
𝐢
𝐢
𝐣
𝐣
𝐤
𝐤
𝐥
𝐥
𝐦
𝐦
𝐧
𝐧
𝐨
𝐨
𝐩
𝐩
𝐪
𝐪
𝐫
𝐫
𝐬
𝐬
𝐭
𝐭
𝐮
𝐮
𝐯
𝐯
1D43 𝐰
𝐰
𝐱
𝐱
𝐲
𝐲
𝐳
𝐳
𝐴
𝐴
𝐵
𝐵
𝐶
𝐶
𝐷
𝐷
𝐸
𝐸
𝐹
𝐹
𝐺
𝐺
𝐻
𝐻
𝐼
𝐼
𝐽
𝐽
𝐾
𝐾
𝐿
𝐿
1D44 𝑀
𝑀
𝑁
𝑁
𝑂
𝑂
𝑃
𝑃
𝑄
𝑄
𝑅
𝑅
𝑆
𝑆
𝑇
𝑇
𝑈
𝑈
𝑉
𝑉
𝑊
𝑊
𝑋
𝑋
𝑌
𝑌
𝑍
𝑍
𝑎
𝑎
𝑏
𝑏
1D45 𝑐
𝑐
𝑑
𝑑
𝑒
𝑒
𝑓
𝑓
𝑔
𝑔
  𝑖
𝑖
𝑗
𝑗
𝑘
𝑘
𝑙
𝑙
𝑚
𝑚
𝑛
𝑛
𝑜
𝑜
𝑝
𝑝
𝑞
𝑞
𝑟
𝑟
1D46 𝑠
𝑠
𝑡
𝑡
𝑢
𝑢
𝑣
𝑣
𝑤
𝑤
𝑥
𝑥
𝑦
𝑦
𝑧
𝑧
𝑨
𝑨
𝑩
𝑩
𝑪
𝑪
𝑫
𝑫
𝑬
𝑬
𝑭
𝑭
𝑮
𝑮
𝑯
𝑯
1D47 𝑰
𝑰
𝑱
𝑱
𝑲
𝑲
𝑳
𝑳
𝑴
𝑴
𝑵
𝑵
𝑶
𝑶
𝑷
𝑷
𝑸
𝑸
𝑹
𝑹
𝑺
𝑺
𝑻
𝑻
𝑼
𝑼
𝑽
𝑽
𝑾
𝑾
𝑿
𝑿
1D48 𝒀
𝒀
𝒁
𝒁
𝒂
𝒂
𝒃
𝒃
𝒄
𝒄
𝒅
𝒅
𝒆
𝒆
𝒇
𝒇
𝒈
𝒈
𝒉
𝒉
𝒊
𝒊
𝒋
𝒋
𝒌
𝒌
𝒍
𝒍
𝒎
𝒎
𝒏
𝒏
1D49 𝒐
𝒐
𝒑
𝒑
𝒒
𝒒
𝒓
𝒓
𝒔
𝒔
𝒕
𝒕
𝒖
𝒖
𝒗
𝒗
𝒘
𝒘
𝒙
𝒙
𝒚
𝒚
𝒛
𝒛
𝒜
𝒜
  𝒞
𝒞
𝒟
𝒟
1D4A     𝒢
𝒢
    𝒥
𝒥
𝒦
𝒦
    𝒩
𝒩
𝒪
𝒪
𝒫
𝒫
𝒬
𝒬
  𝒮
𝒮
𝒯
𝒯
1D4B 𝒰
𝒰
𝒱
𝒱
𝒲
𝒲
𝒳
𝒳
𝒴
𝒴
𝒵
𝒵
𝒶
𝒶
𝒷
𝒷
𝒸
𝒸
𝒹
𝒹
  𝒻
𝒻
  𝒽
𝒽
𝒾
𝒾
𝒿
𝒿
1D4C 𝓀
𝓀
𝓁
𝓁
𝓂
𝓂
𝓃
𝓃
  𝓅
𝓅
𝓆
𝓆
𝓇
𝓇
𝓈
𝓈
𝓉
𝓉
𝓊
𝓊
𝓋
𝓋
𝓌
𝓌
𝓍
𝓍
𝓎
𝓎
𝓏
𝓏
1D4D 𝓐
𝓐
𝓑
𝓑
𝓒
𝓒
𝓓
𝓓
𝓔
𝓔
𝓕
𝓕
𝓖
𝓖
𝓗
𝓗
𝓘
𝓘
𝓙
𝓙
𝓚
𝓚
𝓛
𝓛
𝓜
𝓜
𝓝
𝓝
𝓞
𝓞
𝓟